Działalność medyczna i pozamedyczna

  1. Stacja udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością i odpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartymi umowami.
  2. Stacja może udzielać świadczeń zdrowotnych także na rzecz pacjentów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Stacja może prowadzić pozamedyczną działalność gospodarczą oraz wynajmować pomieszczenia i powierzchnie użytkowe z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz pod warunkiem, że działalność ta nie spowoduje ograniczeń w udzielaniu świadczeń realizowanych na podstawie umów zawartych przez Stację z podmiotami finansującymi udzielanie tych świadczeń ze środków publicznych oraz, że będą przestrzegane ograniczenia wynikające z art. 1 ust. 4 i 5 ustawy. Działalność pozamedyczna może być prowadzona, w szczególności w zakresie:
  • usług transportowych i spedycyjnych, wynajmu pojazdów, przewozu osób;
  • usług warsztatowych w zakresie napraw i przeglądów pojazdów;
  • usług wulkanizacyjnych;
  • mycia pojazdów;
  • usług parkingowych;
  • obsługi sprzętu łączności bezprzewodowej, konserwacje naprawy oraz utrzymania technicznego masztów radiowych;
  • innych usług, działalności handlowej i pośrednictwa z wyłączeniem obrotu wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi;Cennik usług