Cele i zadania WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie

Podstawowym celem Stacji jest zabezpieczenie na obszarze swej działalności udzielania świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, zabezpieczenie wykonywania usług transportu sanitarnego i usług polegających na pozostawaniu w gotowości do wykonywania transportu oraz obsługa i koordynacja bezprzewodowych środków łączności ochrony zdrowia, kanałów ratunkowych i sprzętu radiowego w ruchomych środkach transportu sanitarnego.
Do podstawowych zadań Stacji należy:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  - medycznych czynności ratunkowych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia, w miejscu zdarzenia,
  - podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 2. koordynowanie, organizowanie zabezpieczenia medycznego imprez masowych na zlecenie płatne przez organizatora;
 3. kształcenie, dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia oraz teoretyczne i praktyczne szkolenie innych osób, m.in. w zakresie ratownictwa medycznego w Szkole Ratownictwa;
 4. świadczenie usług transportu sanitarnego, tj. usług przewozu osób i materiałów biologicznych oraz materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu;
 5. świadczenie usług transportu sanitarnego polegających na pozostawaniu w gotowości do wykonywania przewozu, o którym mowa w pkt. 4;
 6. obsługa i koordynacja bezprzewodowych środków łączności ochrony zdrowia, kanałów ratunkowych i sprzętu radiowego w ruchomych środkach transportu sanitarnego;
 7. uczestnictwo w ratownictwie drogowo-medycznym;
 8. koordynowanie, organizowanie ratownictwa medycznego oraz współdziałanie w akcjach ratowniczych w razie klęsk wywołanych żywiołem, w katastrofach oraz innych masowych zdarzeniach zaistniałych na obszarze działania Stacji;
 9. realizowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

W wykonywaniu zadań Stacja współpracuje z:

 1. innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 2. stacjami sanitarno - epidemiologicznymi;
 3. organizacjami społecznymi;
 4. innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami;
 5. osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

Stacja może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, w zakresie:

 1. usług transportowych i spedycyjnych, wynajmu pojazdów, przewozu osób;
 2. usług warsztatowych w zakresie napraw i przeglądów pojazdów;
 3. usług wulkanizacyjnych;
 4. mycia i dezynfekcji pojazdów;
 5. usług parkingowych;
 6. obsługi sprzętu łączności bezprzewodowej, konserwacje naprawy oraz utrzymania technicznego masztów radiowych.