Zasady funkcjonowania podmiotu:

Status Prawny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – nr księgi rejestrowej 14-00025, posiada osobowość prawną - Numer KRS 0000061291. Organ założycielski: Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego kompetencje w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji wykonuje jego organ stanowiący – Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Stacja działa na podstawie:

  1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z poźn. zm.);
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410);
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
  5. z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej "ustawą o działalności leczniczej";
  6. statutu;
  7. innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.